Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com .

www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsite van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is ingestemd.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product in overleg met koper te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

2.4 Koper en www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn "Ex Warehouse" (incoterms 1990), uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Indien de Afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com worden gecorrigeerd.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

1. Automatische Incasso

2. Overboeking via bank-/of girorekening

3. Met Factuur, betaling binnen 5 dagen na ontvangst van goederen.

Bij betaling na 5 dagen wordt 5,00 euro administatie gerekent.

www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com een betalingstermijn, "geld lening" , (automatische incasso of factuur) is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Swww.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com, voor rekening van de koper tenzij anders is vermeld op de bestelbon. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com. Het eigendom gaat over bij aflevering.

5.5 www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com gedragen.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, gewoon zijn geld terug of een tegoed bon.

6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.

6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.

6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com ter harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door met www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. met www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade

8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com, behoudens opzet of grove schuld.

8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Shopaholic ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com of de fabrikant zijn verricht;

2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.7 De Koper is gehouden www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.8 www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is op dit moment nog niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (Thuiswinkel.org). Dit staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service. Consument-Kopers die via de internetsite van de dienstverlening van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com gebruik maken, kunnen een beroep doen op een speciale geschillenregeling (zie ook artikel 13).

8.9 Het is mogelijk dat www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.10 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

11.2 www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com of de koper. Het scheidsgerecht zal bestaan uit 1 arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Tilburg. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Een en ander tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Geschillenregeling en beslechting

13.1 In afwijking van artikel 12 hebben consumenten-Kopers de keus gebruik te maken het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com of over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.

13.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen aan www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com schriftelijk heeft voorgelegd.

13.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.4 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com. aan deze keuze gebonden. Wanneer www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com dat wil doen, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

14. Diversen

14.1 www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.

15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

AV www.BudoSportWinkel.nl en www.BoksZak.com, 01-08-2004